โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า130หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้

                1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30    หน่วยกิต

                              1.1)                                        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6            หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6                                          หน่วยกิต

          (หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต)

                              1.3) กลุ่มวิชาภาษา                                            9  หน่วยกิต

                              1.4)                       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยี9    หน่วยกิต

                         2.หมวดวิชาเฉพาะ                                                 94    หน่วยกิต

                         2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                        33    หน่วยกิต

                                 2.1.1) พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์12หน่วยกิต

                                 2.1.2) วิชาพื้นฐานเทคโนโลยี                               21    หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   54   หน่วยกิต

                              2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม           36   หน่วยกิต

                                 2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน                                     3   หน่วยกิต

                                 2.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                                        15    หน่วยกิต

                                 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       7   หน่วยกิต

                         3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                               6 หน่วยกิต      

       3.1.3 รายวิชา

                 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

          รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิตประกอบไปด้วย

                   1.1)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต        จากรายวิชาต่อไปนี้

00500 
 
005001
 
005002
 
005003
 
 
005006
 
005007         
005008
 
005009          005011
 
005012
          005013
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Services and Study Fundamentals
ศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture
อารยธรรม
Civilization
 
จริยศาสตร์วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
Moral, Vision and Life Style
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง      
Learning Skills and Self-Development Skills
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
Physical Education for Quality of Life
ภูมิปัญญาไทย   
Thai Folk Wisdom
ปรัชญากับชีวิต            
Philosophy and Life
ความเป็นพลเมือง
Citizenships
ทักษะการรู้สารสนเทศ   
Information Literacy Skills
3(3-0-6)
 
1(1-0-2)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
 
3(3-0-6)
 
1(0-2-4)
 
1(0-2-4)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 

                   1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

006001
 
 
006002
 
00 6003
 
00 6004
 
006005
 
00 6007
 
00 6010
 
00 6011
 
00 6013
 
00 6014
 
00 6015
 
 
00 6016
 
00 6017
สังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองในระบบประชาธิปไตย
Society, Economy, Politics and Government in Democratic System
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for Quality of Life
จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Business and Industrial Psychology
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resource Management
เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน
Sufficiency Economy and Community Business
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction to Business
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
Management and Entrepreneurship
ธนบุรีศึกษา
Thonburi Studies
ไทยศึกษา
Thai Studies
 
ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System (ISO 14001)
การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น
Local Study
3(3-0-6)
 
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
1(2-0-4)
 
3(3-0-6)
 
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 

                   1.3) กลุ่มวิชาภาษาให้เลือกเรียน9 หน่วยกิต

00 7000
 
00 7006
 
00 7010
 
00 7011
 
007012
 
00 7013
         
00 7015
 
00 7016
 
00 7017
 
00 7018
 
00 7019
 
00 7020
 
00 7021
 
00 7022
 
00 7023
 
00 7024         
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skills in Thai 
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
English for Presentations
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese I
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese II
ภาษาจีน 1
Chinese I
ภาษาจีน 2
Chinese II
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking English
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing English
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
English for Careers I
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ2
English for Careers II
ภาษาลาวเบื้องต้น
Laos for Beginners
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Cambodian for Beginners
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Burmese for Beginners
ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Bahasa for Beginners
3(3-0-6)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
-

      

 

                     1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต

00 8000
 
00 8001
 
00 8002
 
00 8003
 
00 8007
 
คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
สถิติทั่วไป
General Statistics
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(2-2-5)
 
3(3-0-6)
 

       2. หมวดวิชาเฉพาะ94 หน่วยกิตประกอบด้วย

                      2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 33 หน่วยกิต

                         2.1.1) พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

 
14 1101
 
14 1105
 
14 1107
 
14 2108
 
14 2111
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Mathematics
ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
Physics for Industry
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
Physics for Industrial Laboratory
เคมีสำหรับอุตสาหกรรม
Chemistry for Industry
ปฏิบัติการเคมีสำหรับอุตสาหกรรม
Chemistry for Industrial Laboratory
3(3-0-6)
 
1(1-0-2)
 
2(0-4-2)
 
1(1-0-2)
 
2(0-4-2)
 
 
14 2109
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในงานอุตสาหกรรม
Computer Application for Industrial Laboratory
3(0-6-3)
 
                         2.1.2) วิชาพื้นฐานเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต
 
 
14 1100
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technologyand Computer
1(1-0-2)
 
 
14 1106
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technologyand ComputerLaboratory
2(0-4-2)
 
14 1103
 
14 1104
 
14 2102
 
14 2103
 
14 2105
 
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
Basic Industrial Technology Practice
วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials    
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
Electrical Technology and Industrial Electronics
ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
Electrical Technology and Industrial Electronics Laboratory
ปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Laboratory
2(0-4-2)
 
2(2-0-4)
 
1(1-0-2)
 
2(0-4-2)
 
2(0-4-2)
 
 
14 2106
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
3(3-0-6)
 
14 2110
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupational Health in Organization
3(3-0-6)
 
 
14 4112
พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technological Training
1(1-0-2)
 
14 4113
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technological TrainingLaboratory
2(0-4-2)

                   2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 54หน่วยกิต

                              2.2.1)กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม36 หน่วยกิต

13 3405
 
การวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
3(3-0-6)
 
14 1200
 
14 2201
 
14 3203
 
ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม
Industrial Drawing Laboratory
กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrial and Labor Laws
ปฏิบัติการจำลองสถานการณ์
Simulation Laboratory
3(0-6-3)
 
3(3-0-6)
 
  3(0-6-3)
 
14 3205
การศึกษางานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
3(3-0-6)
 
14 3207
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Control
3(3-0-6)
 
14 3208
การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
Industrial Management Project
3(3-0-6)
14 3209
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout
3(3-0-6)         
14 3212
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
         
14 3217
ปฏิบัติการระบบควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatic and Hydraulic System Control Laboratory
3(0-6-3)
14 4216
 
14 4220
ปฏิบัติการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer Aided Design Laboratory
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3(0-6-3)
 
3(3-0-6)
 
 
 
2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน3 หน่วยกิต
 
14 4218
 
14 4219
 
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1
Industrial Management Technology Project 1
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2
Industrial Management Technology Project 2
1(0-2-1)
 
2(0-4-2)
 

             

              2.2.3)วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่กำหนดให้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า15หน่วยกิต

                             2.2.3.1) กลุ่มวิชาบริหารและการจัดการ

14 2300
 
14 2303
 
14 2307
 
14 3306
 
การตลาดอุตสาหกรรม
Industrial Marketing
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
Human Resource Management for Industry
การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ
Finance and Accounting for Management
จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม
Industrial Ethics
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
14 3307
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management                         
3(3-0-6)
14 3308
เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
Business and Industrial Forecasting Technology
3(3-0-6)
 
14 3309
 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
Industrial management Strategy
3(3-0-6)
 
14 4313
 
14 4316
 
การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneur
การประเมินการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
Performance Appraisal in Industry
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
13 5402
 
วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
3(3-0-6)
 
 
14 3304
การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ
Technical and Quality System Document Report Writing
3(3-0-6)
 
14 3305
 
14 3310
 
14 3312
 
14 3313
 
การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory  Management
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial  Economics
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
 

                                2.2.3.2) กลุ่มเทคโนโลยี  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

13 5412
 
14 2301
 
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
Industrial Energy Management
เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3(3-0-6)
 3
3(3-0-6)
 
14 2305
 
14 2306
 
14 3311
 
การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม
Industrial Pollution Control
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
Meterial Testing Laboratory
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Packaging Technology
3(3-0-6)
 
3(0-6-3)
 
3(3-0-6)
 
14 4317
 
14 4318
 
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Automation in Industrial Laboratory
ระบบควบคุมสำหรับงานอุตสาหกรรม
Control System for Industry
3(0-6-3)
 
3(3-0-6)

 

               2.3)กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็นกลุ่มรายวิชาโดยเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาใดกลุ่มรายวิชาหนึ่งจากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้

                   2.3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม7หน่วยกิต

14 3400
 
14 3401
 
14 3402
 
หมายเหตุ
 
สัมมนาทางการจัดการอุตสาหกรรม
Seminar in Industrial Management
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
Experienced Training Preparation
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Field Experience
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6 วัน
 
3(3-0-6)
 
1(0-30-0)
 
3(0-320-0)
 
 
 

                   2.3.2) กลุ่มสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

14 4403
 
14 4404
 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม
Cooperative Education in industrial Management
1(0-30-0)
 
6(0-600-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต

          เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

 

 

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร

          หลักแสน                     หมายถึง    คณะวิชาหรือหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป

          หลักหมื่น                     หมายถึง    สาขาวิชาหรือหมวดวิชาแกนของคณะวิชา

          หลักพัน                       หมายถึง    ชั้นปีที่เรียน

          หลักร้อย                      หมายถึง    หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา

                        หลักสิบหรือหลักหน่วยหมายถึงเลขประจำวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

 

1
2
3
4
5
6
คณะวิชา
สาขาวิชา
ชั้นปี
กลุ่มวิชา
เลขประจำวิชา

 

เลขกลุ่มคณะวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยธนบุรีกำหนดเลขกลุ่มวิชาหลักแสนและหลักหมื่นดังนี้

00      หมายถึง        วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

13      หมายถึง        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

14      หมายถึง        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เลขกลุ่มวิชาหลักร้อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1        หมายถึง        กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน

2        หมายถึง        กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

3        หมายถึง        กลุ่มวิชาเอกเลือก  

4        หมายถึง        กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ        

 

                 3.1.4แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
00 5000
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
-
ศึกษาทั่วไป
00 5007
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1(0-2-4)
-
ศึกษาทั่วไป
00 7000
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3(3-0-6)
-
ศึกษาทั่วไป
00 8000
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
-
ศึกษาทั่วไป
14 1103
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
2(0-4-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 1104
วัสดุอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
-
วิชาพื้นฐาน
14 1100
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 1106
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
-
วิชาพื้นฐาน
 
17(12-10-32)
 
 

 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
00 5001
สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1(0-3-0)
-
ศึกษาทั่วไป
00 7016
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
-
ศึกษาทั่วไป
00 8001
สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
-
ศึกษาทั่วไป
00 8002
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 
ศึกษาทั่วไป
14 1101
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
-
วิชาพื้นฐาน
14 1105
ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 1107
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
 
วิชาพื้นฐาน
14 1200
ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
-
วิชาเฉพาะ
 
 
19(12-15-30)
 
 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
00 5008
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1(0-3-0)
-
ศึกษาทั่วไป
00 7019
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
3(2-2-5)
-
ศึกษาทั่วไป
14 2106
การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2108
เคมีสำหรับอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2111
ปฏิบัติการเคมีสำหรับอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2102
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2103
ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2105
ปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม
2(0-4-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2300
การตลาดอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเลือก
 
18(10-17-27)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
00 6010
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
-
ศึกษาทั่วไป
00 6011
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3(3-0-6)
-
ศึกษาทั่วไป
14 2109
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในงานอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2110
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(3-0-6)
-
วิชาพื้นฐาน
14 2201
กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 2303
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
3(3-0-3)
-
วิชาเลือก
 
18(15-6-30)
-
 

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
13 3405
การวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
143209
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 3205
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 3208
การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 3212
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 3310
การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
-
วิชาเลือก
 
18(18-0-36)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
14 3207
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 3217
ปฏิบัติการระบบควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(0-6-3)
-
วิชาเฉพาะ
143203
ปฏิบัติการจำลองสถานการณ์
3(0-6-3)
 
วิชาเฉพาะ
14 3305
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
-
วิชาเลือก
14 3308
เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 
วิชาเลือก
14 3400
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 
ฝึกประสบการณ์
14 3401
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
1(0-30-0)
 
ฝึกประสบการณ์
 
19(12-42-30)
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
14 3402
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-320-0)
14 3401
ฝึกประสบการณ์
รวม
3(0-320-0)
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
14 4112
พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
1(1-0-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 4113
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
2(0-4-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 4216
ปฏิบัติการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(0-6-3)
 
วิชาเฉพาะ
14 4220
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 4218
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม1
1(0-2-1)
-
วิชาเฉพาะ
14 3312
การจัดการสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
 
วิชาเลือกเสรี
14 4317
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
 
วิชาเลือกเสรี
 
16(7-18-23)
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
14 4219
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม2
2(0-4-2)
14 4218
วิชาเฉพาะ
 
 
2(0-4-2)
 
 

แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
14 3207
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
143203
ปฏิบัติการจำลองสถานการณ์
3(0-6-3)
 
วิชาเฉพาะ
14 3217
ปฏิบัติการระบบควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(0-6-3)
-
วิชาเฉพาะ
14 4218
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม1
1(0-2-1)
-
วิชาเฉพาะ
14 3305
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
-
วิชาเลือก
14 3308
เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
-
วิชาเลือก
 
16(9-14-25)
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
14 4112
พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
1(1-0-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 4113
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
2(0-4-2)
-
วิชาพื้นฐาน
14 4216
ปฏิบัติการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(0-6-3)
-
วิชาเฉพาะ
14 4220
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
-
วิชาเฉพาะ
14 4219
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม2
2(0-4-2)
14 4218
วิชาเฉพาะ
14 3312
การจัดการสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
 
วิชาเลือกเสรี
14 4317
ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
 
วิชาเลือกเสรี
14 4403
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-30-0)
 
กลุ่มสหกิจ
 
18(7-50-24)
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วิชาบังคับก่อน
หมายเหตุ
14 4404
สหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม
6(0-600-0)
14 4403
กลุ่มสหกิจ