โครงสร้างหลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้

                1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        30   หน่วยกิต
                              1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                      6   หน่วยกิต
                              1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                       6   หน่วยกิต
          (หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
                              1.3) กลุ่มวิชาภาษา                                                               9   หน่วยกิต
                              1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                 9   หน่วยกิต

                         2.หมวดวิชาเฉพาะ                                                                94   หน่วยกิต
                              2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                   33   หน่วยกิต
                                     2.1.1) พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                         12   หน่วยกิต
                                     2.1.2) วิชาพื้นฐานเทคโนโลยี                                           21   หน่วยกิต
                               2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                       54   หน่วยกิต
                                     2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม                   36   หน่วยกิต
                                     2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน                                                    3  หน่วยกิต
                                     2.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                                                      15  หน่วยกิต
                                2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                          7  หน่วยกิต

                         3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6   หน่วยกิต  
                            3.1.3 รายวิชา
                                     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                        รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย
                               1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
00 500

00 5001

00 5002

00 5003

00 5006

00 5007
         
00 5008

00 5009
          
00 5011

00 5012

00 5013
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
Information Services and Study Fundamentals
ศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture
อารยธรรม
Civilization
จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
Moral, Vision and Life Style
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง      
Learning Skills and Self-Development Skills
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
Physical Education for Quality of Life
ภูมิปัญญาไทย   
Thai Folk Wisdom
ปรัชญากับชีวิต            
Philosophy and Life
ความเป็นพลเมือง
Citizenships
ทักษะการรู้สารสนเทศ   
Information Literacy Skills

3(3-0-6)

1(1-0-2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-2-4)

1(0-2-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

                               1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
00 600100 6002

00 6003

00 6004

00 6005

00 6007

00 6010

00 6011

00 6013

00 6014

00 6015

00 6016

00 6017
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย
Society, Economy, Politics and Government in Democratic System
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for Quality of Life
จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Business and Industrial Psychology
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resource Management
เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน
Sufficiency Economy and Community Business
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction to Business
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
Management and Entrepreneurship
ธนบุรีศึกษา
Thonburi Studies
ไทยศึกษา
Thai Studies
ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System (ISO 14001)
การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น
Local Study

3(3-0-6)


3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

                               1.3) กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
00 7000

00 7006

00 7010

00 7011

00 7012

00 7013
         
00 7015

00 7016

00 7017

00 7018

00 7019

00 7020

00 7021

00 7022

00 7023

007024         
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
Communication Skills in Thai 
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
English for Presentations
ภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese I
ภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese II
ภาษาจีน 1
Chinese I
ภาษาจีน 2
Chinese II
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking English
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing English
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
English for Careers I
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ2
English for Careers II
ภาษาลาวเบื้องต้น
Laos for Beginners
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Cambodian for Beginners
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Burmese for Beginners
ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Bahasa for Beginners
3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
-
      
                               1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
00 8000

00 8001

00 8002

00 8003

00 8007

คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
สถิติทั่วไป
General Statistics
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  
Science for Quality of Life
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)


       2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิตประกอบด้วย
                      2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 33 หน่วยกิต
                             2.1.1) พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

14 1101

14 1105

14 2108

คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Mathematics
ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
Physics for Industry
เคมีสำหรับอุตสาหกรรม
Chemistry for Industry
3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)


14 2109
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอุตสาหกรรม
Computer Application for Industry
3(1-4-4)

                         2.1.2) วิชาพื้นฐานเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต


14 1100

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
3(2-2-5)


14 1103

14 1104

14 2102

14 2105

ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
Basic Industrial Technology Practice
วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials    
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
Electrical Technology and Industrial Electronics
ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม
English for Industry
2(0-4-2)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

2(0-4-2)


14 2106
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
3(3-0-6)

14 2110
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupational Health in Organization
 3(3-0-6)


14 4112
พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technological Training
3(1-4-4)
                   2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต
                           2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 36 หน่วยกิต
13 405

การวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
3(3-0-6)

14 200

14 201

14 203
เขียนแบบอุตสาหกรรม
Industrial Drawing
กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrial and Labor Laws
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
Human Resource Management for Industry
3(1-4-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
14 205
การศึกษางานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
3(2-2-5)

14 207
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Control
3(3-0-6)

14 208
การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
Industrial Management Project
3(2-2-5)
14 209
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Layout
3(3-0-6)         
14 212
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
         
14 217
ระบบการควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatic and Hydraulic System Control
3(1-4-4)
14 216

14 4220
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design Innovation
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3(2-2-5)

3(2-2-5)


                  2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต

14 218

14 219

โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1
Industrial Management Technology Project 1
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2
Industrial Management Technology Project 2
1(0-2-1)

2(0-4-2)

       
                      2.2.3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                      เลือกเรียนจากรายวิชาที่กำหนดให้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                             2.2.3.1) กลุ่มวิชาบริหารและการจัดการ
14 2300

14 2307

14 3306

การตลาดอุตสาหกรรม
Industrial Marketing
การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ
Finance and Accounting for Management
จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม
Industrial Ethics
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

14 3307
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management                         
3(3-0-6)
14 3308
เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
Business and Industrial Forecasting Technology
3(2-2-5)

14 3309

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
Industrial management Strategy
3(3-0-6)

14 4313

14 4316

การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneur
การประเมินการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
Performance Appraisal in Industry
3(3-0-6)

3(3-0-6)

13 5402

วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
3(3-0-6)


14 3304
การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ
Technical and Quality System Document Report Writing
3(2-2-5)

14 3305

14 3312

14 3313

การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory  Management
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial  Economics
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)


                                2.2.3.2) กลุ่มเทคโนโลยี  พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
13 5412

13 5602

14 2301

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
Industrial Energy Management
การจำลองสถานการณ์
Simulation
เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3(3-0-6)

3(1-4-4)

3(3-0-6)

14 2305

14 2306

14 3311

14 4311
การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม
Industrial Pollution Control
การทดสอบวัสดุ
Meterial Testing
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Packaging Technology
การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer Aided Design
3(3-0-6)

3(1-4-4)

3(3-0-6)

3(1-4-4)
14 4317

14 4318

ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Automation in Industry
ระบบควบคุมสำหรับงานอุตสาหกรรม
Control System for Industry
3(2-2-5)

3(2-2-5)

               2.3) กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
                ให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็นกลุ่มรายวิชา โดยเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาใดกลุ่มรายวิชาหนึ่ง จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้
                    2.3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต
14 3400

14 3401

14 3402

สัมมนาทางการจัดการอุตสาหกรรม
Seminar in Industrial Management
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
Experienced Training Preparation
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Field Experience
3(3-0-6)

1(0-30-0)

 3(0-240-0)


                    2.3.2) กลุ่มสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
14 4403

14 4404

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม
Cooperative Education in industrial Management
1(0-30-0)

6(0-600-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
          เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9