คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

boonjira         No comments

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2. หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
3. หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อได้
5. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. มีผู้รับรองซึ่งมีที่อยู่ ที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

boonjira

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9