หลักสูตร


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Technology Program in Industrial Management Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ   ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  Bachelor of Technology (Industrial ManagementTechnology)
ชื่อย่อ   B.Tech. (Industrial Management Technology)

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9