ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ปรัชญา  นักการจัดการอุตสาหกรรมคือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพงานอุตสาหกรรม

   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  เป็นหลักสูตรที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาที่ว่า นักจัดการอุตสาหกรรมคือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพงานอุตสาหกรรม”  ซึ่งหลักสูตรต้องการสร้างนักจัดการอุตสาหกรรม ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม โดยการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับความรู้ด้านการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแข่งขันให้กับองค์การ สามารถแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่นได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและด้านการจัดการในภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพด้านการวางแผน การควบคุม การออกแบบงาน การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการจัดองค์การทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคมDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9