ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ปรัชญา  นักการจัดการอุตสาหกรรมคือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพงานอุตสาหกรรม


หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่เน้นการเตรียมคนและพัฒนาบุคลากรทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการแรงงานของประเทศให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสากลโดยผสมผสานทั้งความรู้พื้นฐานทักษะการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาด้านการบริหารจัดการซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพสนองตอบตามความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่21เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในแง่ของการมีส่วนร่วมต่อการผลิตแรงงานที่มีความสามารถสอดรับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (.. 2560 - 2564)

  วัตถุประสงค์

 
 
   
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีพ.. 2560มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1) มีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพสังคมและทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ                       
2)มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติสมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในระดับสูงขึ้น
3)มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไปทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4)มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดเป็นทำเป็นและสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5)มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสมมีจิตสำนึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6)มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
 
 

   Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9