ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่เน้นการเตรียมคนและพัฒนาบุคลากรทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการแรงงานของประเทศให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสากลโดยผสมผสานทั้งความรู้พื้นฐานทักษะการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพสนองตอบตามความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในแง่ของการมีส่วนร่วมต่อการผลิตแรงงานที่มีความสามารถสอดรับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (.. 2560 - 2564)

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9