คณาจารย์

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจินต์  อักษรธรรม
อาจารย์วิทยา    ปั้นคำ
อาจารย์เถลิง     พลเจริญ
อาจารย์วรเทพ   ตรีวิจิตร
อาจารย์ชญานิศ  เฉลิมสุข


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9