รายละเอียดของหลักสูตร


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
                                     หลักสูตรปรับปรุง .. 2562          

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะ / สาขาวิชา          คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.      ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย       :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
          ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Technology Program in Industrial Management Technology

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
                  ชื่อย่อ   :  ทล.. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Technology (Industrial Management Technology)
                             ชื่อย่อ   :  B.Tech. (Industrial Management Technology)
 3.      วิชาเอก
          เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

4.      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
           130  หน่วยกิต

5.      รูปแบบของหลักสูตร
5.1        รูปแบบ ปริญญาตรีประเภทปฏิบัติการ
5.2        ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3        การรับเข้าศึกษา
      รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4        ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5        การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.      สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1         เป็นหลักสูตรปรับปรุง .. 2562           
6.2         เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6.3         สภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่            2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
6.4         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562

7.      ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ..2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี .. 2560 ในปีการศึกษา 2564 (หลังจากเปิดสอน 2 ปี)

8. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
      1)  สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใช้ระยะเวลาการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
  2) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอน

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9